Menu Zavřeno

Elektrostatické uzemnění a elektrostatická ochrana

Pomáháme při výběru a implementaci řešení v oblasti elektrostatické ochrany v průmyslových podnicích, která umožňuje zabránit požárům, výbuchům, poruchám technologických procesů, nákladným závadám a také nešťastným událostem způsobeným elektrostatickými výboji.

Spolupracujeme jak s průmyslovými složkami (včetně útvarů BOZP a PO, technologických oddělení zastupujících průmyslová odvětví: chemické, petrochemické, kosmetické, barvy a laky, potravinářství, papírenství, energetiku, elektroniku a tiskařství), tak i projektanty průmyslových zařízení.

Námi navrhovaná řešení jsou základními prostředky ochrany proti statické elektřině, které jsou povinné v zónách s nebezpečím výbuchu a používají se pro uzemnění vodivých prvků technologických zařízení.

Technická řešení umožňují odvádění elektrostatických nábojů z autocisteren, železničních cisteren, IBC nádrží, kovových kontejnerů, sudů, vozíků a dalších technologických zařízení (např. míchače) nebo z jejich přístrojových prvků, které mohou elektrizovat a představovat vážné ohrožení. Některé z nich monitorují stav uzemnění v reálném čase.

Rozlišujeme dvě nejdůležitější produktové skupiny:

• systémy pro monitorování a průběžnou kontrolu stavu uzemnění, • zemnicí svorky (nazývané také jako svorky, kleště, čelisti, uzemňovače, krokosvorky) vybavené jednožilovými nebo dvoužilovými kabely – slouží pro odvádění elektrostatických nábojů.

Elektrostatické výboje jsou jedním z potenciálních zdrojů vznícení výbušných atmosfér. Tuto hrozbu by podnikové složky a majitelé podniků neměli ignorovat.

Díky implementaci vhodné elektrostatické ochrany se lze vyhnout nebo je omezit mj.:

• nebezpečí související s možností požáru a/nebo výbuchu v průmyslovém objektu nebo v jeho areálu (ke kterému může dojít v okamžiku, když energie elektrostatického výboje dosáhne hodnoty alespoň srovnatelné s minimální energií vznícení hořlavé látky / hořlavého prostředku (MEZ) vyskytujícího se nebo který se může vyskytnout v dané oblasti),
• narušení průběhu technologických procesů ovlivňujících kvalitu vyráběných výrobků a z toho vyplývající nutnost technologických přestávek generujících dodatečné náklady,
• nehody ohrožující zdraví a život personálu závodu.

S ohledem na důsledky výše uvedených hrozeb jsou náklady na implementaci elektrostatické ochrany zanedbatelné.
Opatření související s elektrostatickou ochranou (jinými slov: antielektrostatickou, antistatickou) jsou zaměřeny na eliminaci ohrožení plynoucího ze vzniku a hromadění elektrostatických nábojů. Musí být zavedena zejména v podnicích, kde jsou zóny s nebezpečím výbuchu a kde se mj.:

• provádějí procesy, jako jsou např. dávkování, míchání, přelévání, přesypávání lehce hořlavých látek,
• přebírají v areálu závodu výbušné a kapalné látky nebo sypké materiály (jako jsou např. cukr, mouka) pomocí autocisteren / sklápěček / železničních cisteren (probíhají procesy nakládky/vykládky).
Opatření související s elektrostatickou ochranou (jinými slov: antielektrostatickou, antistatickou) jsou zaměřeny na eliminaci ohrožení plynoucího ze vzniku a hromadění elektrostatických nábojů. Musí být zavedena zejména v podnicích, kde jsou zóny s nebezpečím výbuchu a kde se mj.:

• Ochrana zdraví a života personálu při plnění povinností prevencí nehod způsobených jevem elektrostatického výboje
• Významný dopad na odpovídající úroveň bezpečnosti a pracovních podmínek
• Ochrana majetku závodu díky omezení rizika vznícení hořlavé atmosféry v následku přeskočení elektrostatické jiskry, což může mít za následek požár nebo výbuch s vážnými důsledky
• Bezpečnost a spolehlivost procesů prováděných v každodenním provozu průmyslových podniků • Splnění povinnosti implementace ochrany proti statické elektřině v prostorách s nebezpečím výbuchu, která vyplývá z požadavků směrnice ATEX 2014/34/EU, ATEX USERS 199/92/ES a aktuálních národních nařízení

SYSTÉM KONTROLY UZEMNĚNÍ SILNIČNÍCH CISTEREN EKX-4


Systém EKX-4 je určen pro ochranu vykládacích stanic formou monitorování stavu uzemnění při procesu plnění nebo vyprazdňování silničních cisteren v zónách EX. Tento systém má funkci rozpoznání objektu pomocí výpočtů elektrické kapacity. V případě detekce špatného připojení zemnicí svorky nebo ztráty uzemnění systém nedovolí spustit proces nebo jeho pokračování.


SYSTÉM KONTROLY PŘEPLNĚNÍ AUTOCISTEREN EUS-2


Spodní plnění autocisteren ve skladech pohonných hmot, rafinériích a některých průmyslových závodech se vyznačuje přímým plněním paliv do uzavřených prostor/komor cisteren a nemožností ruční manipulace.

Systém kontroly přeplnění EUS-2 se používá pro prevenci nebezpečných úniků, monitorování správného uzemnění bubnu a ovládání systému rekuperace par.


SYSTÉM KONTROLY UZEMNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN EKX-4


Systém určený pro kontrolované odvádění elektrostatických nábojů z kovových železničních cisternových vozů při vykládce nebo nakládce hořlavých materiálů s funkcí zablokování procesu. Přestože železniční cisterny stojí na kovových, uzemněných kolejích, mnohé z nich mají různé typy izolátorů, např. nevodivá ložiska.

Systém kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4 ve značné míře minimalizuje riziko vzniku jiskry a následného požáru/výbuchu v prostorách s nebezpečím výbuchu a vyhovuje požadavkům uvedeným v nejnovějších národních a mezinárodních předpisech.


SYSTÉM KONTROLY UZEMNĚNÍ PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ EKX-4 2-POLE


Systém kontroly uzemnění vodivých prvků technologického zařízení

EKX-4 2-POLE je určen pro procesy vyprazdňování a plnění IBC nádrží a kovových sudů/nádob a také pro přelévání, dávkování a míchání hořlavých látek.

Monitorovací jednotka systému je vybavena příslušnými kontakty, které při chybějícím uzemnění zastaví technologický proces (vypne se motor nebo čerpadlo) a zapne se světelná a zvuková signalizace.


SYSTÉM KONTROLY UZEMNĚNÍ ROPNÝCH TANKERŮ SEK3


Stejně jako v případě silničních nebo železničních cisteren jsou ropné tankery přepravující lehce hořlavé látky vystaveny nebezpečí požáru/výbuchu při nakládce a vykládce.

Pro minimalizaci rizika přeskočení jiskry, které může vzniknout při připojování kovových plnicích ramen a přečerpání paliva, byl pro ropné tankery speciálně navržen systém kontroly uzemnění SEK3.

S ohledem na extrémní podmínky prostředí, které vznikají ve vykládacích přístavech, má systém SEK3 speciálně vyztužený kryt z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí IP a velkým teplotním rozsahem.


SYSTÉM KONTROLY UZEMNĚNÍ FLEXIBILNÍCH VAKŮ BIG BAG EKX-FIBC


Systém EKX-FIBC je určen pro odvádění elektrostatických nábojů a monitorování stavu uzemnění flexibilních vaků Big Bag typu C při manipulacích s účastí hořlavých prachů. Systém je vybaven bezpotenciálovými kontakty, které zahájí proces plnění vaku nebo jej zastaví, pokud se při plnění ztratí uzemnění.


ZEMNICÍ SVORKY EX


Certifikované zemnicí svorky (ATEX) jsou vyrobeny z nerezové oceli a mají ostré zuby, které umožňují spolehlivé odvedení elektrostatických nábojů dokonce i při silném znečištění (usazeninách) na uzemněných prvcích. Svorky (jinak nazývané také jako klemy, kleště, kleštiny, uzemňovače, krokosvorky) se dodávají v různých rozměrech (délka, šířka, otevření svorky). V závislosti na určení se rozlišují:

  • zemnicí svorky Ex pro cisterny,
  • zemnicí svorky Ex pro kovové sudy a nádoby,
  • zemnicí svorky Ex pro IBC nádrže a vaky big bag typu C,
  • mini zemnicí svorky Ex,
  • magnetické zemnicí svorky Ex.
Svorka může být vybavena volitelným izolačním obalem z nitrilového kaučuku, který ji chrání proti chemickým a atmosférickým vlivům. Obal je odolný proti vysokým teplotám a působení látek na bázi minerálních olejů.

Navíc dodáváme kolíky z plastu určené k zavěšení svorek. Pro výše uvedené aplikace jsou svorky připojeny k zemnicím vodičům. Jsou také součástí kompletních systémů pro monitorování stavu uzemnění.


ZEMNICÍ KABELY


Zemnicí kabely jsou k dispozici jako jedno nebo dvoužilové s různou délkou vybranou podle individuálních požadavků klienta. Rozlišují se:

  • vodicí kabely na nerezové cívce v provedení Ex,
  • spirálové zemnicí kabely,
  • rovné zemnicí kabely.